Bendrosios nuostatos

Duomenų tvarkytojas MB "Grožio pulsas", įm. k. 305730248, adresas Naujakurių g. 88F, LT 47129 Kaunas, el. paštas info@groziopulsas.eu. MB "Grožio pulsas” yra Nailpro elektroninės parduotuvės www.nailpro.lt (toliau - parduotuvė) valdytojas. 

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų priežiūros institucijų nurodymų bei rekomendacijų.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principais.

1. MB "Grožio pulsas" Asmens duomenis gauna tiesiogiai iš asmens, jam naudojantis parduotuvės paslaugomis. Visi vartotojai gali matyti bei redaguoti savo asmeninę informaciją bet kuriuo metu. Informuojame, kad Svetainės administratoriai taip pat gali matyti ir redaguoti šią informaciją.

2. Informuojame, kad www.nailpro.lt tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant pagerinti interneto svetainės veikimą.

3. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.nailpro.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir www.nailpro.lt Paskyroms.

4. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

5. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.nailpro.lt.

6. Pirkėjas gali atlikti pirkimo www.nailpro.lt veiksmus prisiregistravęs prie www.nailpro.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš neprisiregistravusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

7. Asmenys, norintys registruotis www.nailpro.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą.

8. Pirkėjas gali bet kuriuo metu koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas.

9. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.nailpro.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai www.nailpro.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis (Nurodote savo domeną) arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.nailpro.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

10. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje www.nailpro.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

11. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus: 11.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

11.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

11.3. tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, www.nailpro.lt pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

11.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

11.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;

11.6. Asmens duomenys yra saugomi nuo neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, taip pat visi www.nailpro.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.

12. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.nailpro.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

13. Administruodamas www.nailpro.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

14. Pirkėjas suteikia teisę www.beinitas.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose www.nailpro.lt dokumentuose.

15. Jeigu www.nailpro.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

Naujos paskyros kūrimas

Jau turite paskyrą?
Prisijungti Arba Atkurti slaptažodį